Dahua password reset tool là công cụ tính toán super password để lấy lại mật khẩu đầu ghi Dahua. Điền ngày, tháng, năm hiển thị trên màn hình đầu ghi đề lấy super password. Đăng nhập trực tiếp trên đầu ghi với user: admin, pass là super password để reset mật khẩu về mặc định.
This tool will generate a reset code which you may use to reset a forgotten password for a DAHUA Device.