Kiểm tra port (cổng) mạng đã thông ra ngoài hay chưa! (Hướng dẫn)
Địa chỉ/IP
Port
 
Your IP 100.26.179.41