Resolution | Độ phân giải FPS/IPS | Khung hình / giây Compression | Chuẩn nén Quality | Chất lượng Bit Rate/Bandwidth | Tốc độ / Băng thông Channels | Số kênh Recording Time Per Day | Thời gian ghi hình mỗi ngày Desired Storage Days | Số ngày lưu trữ mong muốn
Storage Recommended Per Channel | Đề xuất lưu trữ mỗi kênh
Total Storage Recommended | Đề xuất tổng lưu trữ
  • Per Hour | Mỗi giờ
  • 77.34 MB
  • Per Day | Mỗi ngày
  • 928.13 MB
  • Per Period | Dung lượng cần
  • 46.41 GB
  • Total Bandwidth | Tổng băng thông

Copyright © 2014 tromcap.com

HDD Calc – Tính dung lượng ổ cứng