Super Password

 • Method 01
  Safe Code of DVR: Safe Code của DVR:
  Safe CodeSafe Code:
 • Method 02
  Time of DVR: Thời gian trên đầu ghi:
  Please insert Date/Time of the Xiongmai DVRĐiền ngày, tháng, năm hiển thị trên màn hình đầu ghi
  DayNgày:
  MonthTháng:
  YearNăm:
  Note: If you can't Reset password with password like above, Please power off and remove pin CMOS (on mainboard), after power on and login with User: admin, Password: NpSZOoGhi chú: Nếu không thể khôi phục mật khẩu với user và pass như trên, Hãy tắt nguồn và tháo pin trên mainboard, sau đó bật lại nguồn và đăng nhập với User: admin, Password: NpSZOo
 • INTRO
  Company:Hangzhou Xiongmai Technology Co., Ltd
  Website:http://www.xiongmaitech.com/
  Web title:Net Surveillance
  Device Port:80, 34567, 34599...
  Mobile App:vMeyeSuper, vMeyeCloud...
 • WEB GUI
 • DVR GUI