Super Password

 • Streamax DVR
  User:admin
  Password:009139
  Note: Please power off and remove pin CMOS (on mainboard), after power on and login with user and pass like aboveGhi chú: Hãy tắt nguồn và tháo pin trên mainboard, sau đó bật nguồn lại và đăng nhập với tài khoản như trên
 • INTRO
  Company:Streamax Technology Co. Ltd
  Website:http://streamaxtech.com/
  Web title:DVR LOGIN
  Device Port:80, 8000...
  Mobile App:ViewCam Lite...
 • WEB GUI
 • DVR GUI