Super Password

 • HIKVISION DVR
  For Firmware DVR version <= 3, Camera version <= 5.3.0 Dành cho phiên bản Firmware DVR <=3 và Camera <= 5.3.0:

  Hikvision Serial Number: Hikvision Serial Number: Time of DVR: Thời gian trên đầu ghi:
  Please insert Date/Time of the HIKVISION DVRĐiền ngày, tháng, năm hiển thị trên màn hình đầu ghi
  DayNgày:
  MonthTháng:
  YearNăm:
  How reset passoword?Hướng dẫn reset password!
 • INTRO
  Company:Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd
  Website:http://www.hikvision.com
  Web title:Login - Live
  Device Port:80, 8000, 554...
  Mobile App:iVMS 4500, Hik-Connect....
 • WEB GUI
  01 02
 • DVR GUI